2011 Miami Hurricanes Rowing Team Photo2011 Miami Hurricanes Rowing Team Photo2010 Miami Hurricanes Rowing Team Photo2009 Miami Hurricanes Rowing Team Photo2008 Miami Hurricanes Rowing Team Photo2007 Miami Hurricanes Rowing Team Photo2006 Miami Hurricanes Rowing Team Photo2005 Miami Hurricanes Rowing Team Photo2004 Miami Hurricanes Rowing Team Photo2003 Miami Hurricanes Rowing Team Photo2002 Miami Hurricanes Rowing Team Photo2001 Miami Hurricanes Rowing Team Photo